Wyróżnia nas

 • Nastawienie na wzrost wartości przedsiębiorstw
 • Kompleksowy charakter świadczonych usług
 • Pełne bezpieczeństwo i poufność na każdym etapie prac nad projektem oraz po jego zakończeniu
 • Nasze Wartości

  Kodeks etyczny OGK jest zbiorem zasad i wartości, które wyznaczają standardy postępowania w codziennej pracy i relacjach biznesowych, obowiązujące pracowników OGK oraz osoby współpracujące. Przestrzeganie postanowień kodeksu ma na celu wzmocnienie zaufania do firmy oraz jej trwały rozwój.

  Kodeks nie jest zbiorem zamkniętym, a jedynie nakreśla pewne generalne kierunki postępowania, jako że niemożliwe jest przewidzenie i opisanie wszystkich sytuacji, jakie mogą zaistnieć w codziennej rzeczywistości.

  Aby zapisy kodeksu były przestrzegane w rzeczywistości a nie były jedynie niewiele znaczącym dokumentem, treść kodeksu została wypracowana w drodze dyskusji i konsultacji z podmiotami zobowiązanymi do jego przestrzegania.

  Cel firmy

  Nadrzędnym celem firmy jest budowanie wartości dla klientów, co należy rozumieć, jako:

  • Wskazanie klientom najbardziej optymalnej strategii rozwoju
  • Wzrost udziału w rynku (obroty, liczba klientów i zleceń)
  • Upowszechnianie pozytywnego wizerunku firmy

  Horyzont czasowy

  Wierzymy, że realizacja celu firmy opiera się na budowaniu trwałych relacji, co oznacza, że osoby reprezentujące OGK nie powinny podejmować działań zmierzających do osiągnięcia korzyści w krótkim okresie, jeśli działania te z dużym prawdopodobieństwem będą miały negatywne konsekwencje w dłuższej perspektywie czasowej.

   


0 1 2